SOĽ vo voľbách VÚC

27. 10. 2017

Strana občianskej ľavice - SOĽ sa aj napriek krátkemu časovému priestoru a aj celkovej programovej stratégie strany v otázke menšieho počtu samosprávnych krajov aktívne zapojí do volieb do zastupiteľstiev samosprávnych krajov.

Strana občianskej ľavice - SOĽ vo voľbách do VÚC


konaných podľa zákona č. 303/2001/Z.z. dňa 4.11. 2017

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú tajným hlasovaním na základe výkonu všeobecného, rovného a priameho volebného práva. Právo voliť do orgánov toho ktorého samosprávneho kraja majú občania Slovenskej republiky a cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v obci, patriacej do územia dotknutého samosprávneho kraja, alebo majú trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia. Samozrejmou podmienkou je to, že najneskôr v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov veku.

Prekážkou vo výkone volebného práva je

-  výkon trestu odňatia slobody a v prípade kandidátov s podporou SOĽ je to aj vydané trestné rozkazy pre niektoré druhy trestných činov a/alebo prečinov,

-  pozbavenie spôsobilosti na právne úkony,

-  zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,

-  výkon základnej vojenskej služby alebo náhradnej vojenskej služby alebo obdobnej služby v prípadoch podľa osobitných predpisov.

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený ten, kto má právo voliť, má trvalý pobyt v obci, patriacej územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje a nenastala u neho niektorá z vyššie uvedených prekážok vo výkone volebného práva podľa § 2 ods. 2 písm. b) a c) zák. č. 303/2001 Z. z.

Popri prirodzených straníckych princípoch a programových východiskách bude vedenie Strany občianskej ľavice - SOĽ vychádzať pri výbere občanov SR za kandidátov za poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja taktiež z vyššie uvedených skutočností, berúc pritom na zreteľ taktiež skutočnosť, ak niekto chce byť kandidátom, nesmie to byť na ujmu v jeho pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu.

Naplnenie programových východísk SOĽ v rámci regionálnej politiky budú naši kandidáti a aj koordinátori predvolebnej spolupráce sledovať a rozpracovávať najmä v nasledovných oblastiach:

  • riešenie katastrofálnej situácie v cestnej infraštruktúre vo väčšine lokalít v podstate vo všetkých samosprávnych krajoch,

  • zlepšenie kvality existujúcej siete školských zariadení v správe samosprávnych krajov s dôrazom na odborné školstvo,

  • dôraznejšie vstupovanie samosprávnych krajov cez územné plánovanie a aj cez iné možnosti angažovania sa v územnom a stavebnom konaní v rámci miest a obcí a aj týmto spôsobom s využitím dotačných možností pozitívne vplývať na úroveň občianskej vybavenosti a aj kvality služieb v turistickom ruchu a tým aj na vytváranie lepších podmienok pre vznik a aj udržanie pracovných príležitostí,

  • dôležitými oblasťami sú aj zabezpečenie dostupnej a kvalitnej zdravotnej a aj sociálnej starostlivosti, ako dôležitých oblastí v kompetencii samosprávnych krajov,

  • zlepšenie pôsobenia samosprávnych krajov smerom ku programom a štruktúram Európskej únie, ktorej dôležitým základom je tesná spolupráca a aj dôležité postavenie regiónov v rámci EÚ; dôrazom musí byť aj zlepšenie čerpania fondov EÚ na konkrétne rozvojové alebo stabilizačné programy.

O konkrétnych programoch svojich kandidátov alebo iných kandidátov, ktorým strana poskytne svoju podporu, sa dozviete z kampane samotných kandidátov a aj z ďalších sekcií tohto webu.