Sociálne otázky - rodina, soc. slabší

29. 9. 2013


Jedným z dôležitých princípov práce SOĽ musí byť princíp solidarity.

Nejde nám však akúsi "pseudosolidaritu" z predrevolučného obdobia, kde museli byť solidárni všetci so všetkými a najmä tí schopnejší s tými druhými, často až pohodlnými príživníkmi. Ide nám najmä o solidaritu medzigeneračnú (spravodlivý dôchodkový systém v prospech starých, ale aj podpora bývania a zakladania rodín v prospech mladých) a solidaritu s tými, ktorí sa nie vlastnou vinou nedokážu o seba postarať (hendikepovaní), prípadne sa dostali krátkodobo do ťažkej životnej situácie z dôvodu pretrvávajúcej krízy alebo iných objektívnych dôvodov.

Základom príjmu každého jednotlivca a zmyslom jeho života musí byť konkrétna a zmysluplná práca. V žiadnom prípade nie je možné ďalej politikmi a aj štátom vytvárať priestor a podporovať príjmy a bohatnutie zo špekulácie, ako to v extrémnej podobe vidíme v súčasnosti najmä na finančných trhoch, ale ani iné formy parazitovania napr. na sociálnom systéme, na dotačných systémoch z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo z Eurofondov.

Nie je možné dlhšie nechávať stá tisíce ľudí, vrátane mladých bez práce, beznádejne prežívať svoj život, utlmiť u nich prirodzený návyk pracovať a živiť sa prácou, ale navodzovať u nich dojem, že postačuje pohodlne prežívať z nejakých dávok a z rôznych "prilepšení si". Je potrebné vrátiť sa celospoločensky k presadzovaniu tézy, že „bez práce nie sú chlieb a ani koláče". Pretože ak chce štát od snaživých, spravodlivých a pracovitých občanov, aby cez platenie nemalých daní a odvodov boli solidárni s nemalou časťou obyvateľstva SR, ktorá možno to šťastie nemá, potom musí ten istý štát vyžadovať najmä od dlhodobo nezamestnaných a aj od sociálne marginalizovaných skupín to, aby boli "solidárne vďační" tým snaživým, spravodlivým a pracovitým občanom a aspoň im nekomplikovali život takým správaním, ktorého kritizovanie urobilo z pána Mariána Kotlebu predsedu Banskobystrického aké  samosprávneho kraja.

Ľudský potenciál, tvorivosť a snaha o prežitie musia dostať potrebnú podporu od politikov a teda aj od štátu a aj od orgánov samosprávy a musia byť využité pre kvalitnejší život samotných občanov, ako aj pre spoločné zveľaďovanie Slovenska ako integrálnej súčasti Európskej únie.