Regióny, turistický ruch, komunálna politika

28. 9. 2013

Celá spoločnosť sa dnes sa snaží hovoriť o pojmoch rozvoj regiónov, šetrenie verejných zdrojov, správa vecí verejných v oblasti komunálnej politiky bližšie k občanovi.

Sú to pojmy nanajvýš aktuálne a potrebné až nevyhnutné, nakoľko niektoré regióny Slovenska svojím doterajším rozvojom a najmä stavom zaostávajú za svojimi možnosťami, všetky vyššie územné celky a aj mnohé mestá a obce hospodária so stále narastajúcim dlhom. Preto obmedzujú výdavky práve na služby pre občanov a nehľadajú rezervy vo vnútornej spotrebe alebo v zefektívnení práce samosprávnych/komunálnych orgánov.

Prenos správy vecí verejných bližšie k občanovi pritom ako motto pre decentralizáciu výkonu verejnej správy začal hneď po novembri 1989 prijatím zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Do určitej miery ku viac politickému ako pragmatickému pokračovaniu procesu decentralizácie verejnej správy došlo v druhej etape na začiatku tohto tisícročia, keď vznikali vyššie územné celky (VÚC).

Strana občianskej ľavice – SOĽ považuje VÚC v súčasnom členení a aj s ohľadom na súčasným spôsob delenia kompetencií pre rôzne oblasti správy vecí verejných považuje za nie veľmi vydarenú, efektívne a v prospech občana fungujúcu súčasť verejnej správy.

Na jednej strane vytvorenie VÚC predstavuje správny krok k usporiadaniu Slovenska ako člena Európskej únie, podporujúcej najmä spoluprácu na úrovni regiónov bez priameho zásahu jednotlivých štátov. Na druhej strane však vznikol veľký počet pomerne malých regiónov z malého Slovenska v porovnaní s regiónmi ostatných krajín, čo do určitej miery v rámci prípadnej medziregionálnej spolupráce naše VÚC znevýhodňuje oproti väčším regiónom v rámci EÚ. Pritom sa podľa nášho názoru naviac nenaplnil predpoklad pre prenesenie správy vecí verejných k občanovi, pretože medzi VÚC a mestami a obcami nie sú ani po viac než 10 rokoch fungovania aktuálneho modelu verejnej správy vytvorené tesnejšie väzby samosprávnych orgánov na potreby občana a jednotlivých mikroregiónov, v ktorých občan žije, ale skôr naopak.

Zlepšenie situácie v komunálnej oblasti s dôrazom na rozvoj regiónov so zohľadnením ich špecifík je jedným z hlavných priorít Strany občianskej ľavice.