Strana občianskej ľavice - profil

30. 8. 2013

Popis histórie od vzniku strany DNES s prechodom na Občiansku stranu DNES až ku dnešnej Strane občianskej ľavice - SOĽ.

Strana DNES vznikla v decembri 2011 ako logické pokračovanie vôle nemalej skupiny občanov Slovenskej republiky, ktorí ešte na pôde Občianskeho združenia DNES v období rokov 2010 až 2011 monitorovali verejný život, pôsobenie vládnych a štátnych verejných inštitúcií a samosprávy a na základe výsledkov tohto monitoringu sa pokúšali vyjadrovať svoje postoje a aj predkladať návrhy na riešenia spoločenských problémov predstaviteľom parlamentu a vlády SR.

Zásadným impulzom pre vznik strany DNES bol vývoj na politickej scéne v druhom polroku 2011, kedy vrcholili názorové konfrontácie medzi vtedajšími vládnucimi, resp. parlamentnými stranami všeobecne a každému bolo jasné, že také vtedajšie zloženie parlamentu nemôže dlhodobo fungovať.

Strana DNES sa rozhodla vstúpiť na politickú scénu a  združiť aktívnych občanov Slovenska, ktorým záleží na lepšom a kvalitnejšom fungovaní Slovenskej republiky, na efektívnejšej kontrole verejných financií, na väčšom vplyve občana na veci verejné, ale najmä takých občanov, ktorí sú ochotní pre nevyhnutné zmeny v smerovaní vývoja spoločnosti aj niečo urobiť.

Strana DNES, neskôr po zmene názvu aj Občianska strana DNES a aktuálne po vstupe viacerých členov občianskych platforiem v niektorých politických stranách aj Strana občianskej ľavice - SOĽ chce byť priestorom pre občanov, ktorí majú odlišný názor na príčiny súčasného stavu krajiny a aj na  jej ďalší vývoj. V súlade s heslom: „Nie sme proti bohatstvu, ale sme proti chudobe“ chce Strana občianskej ľavice - SOĽ mať neustále na zreteli zlepšovanie kvality života väčšiny občanov a aj z tohto zreteľa chce SOĽ znížiť na minimum všeobecne prezentovanú veľkú korupciu vo všetkých oblastiach života nielen na Slovensku, ale aj v rámci aktívneho pôsobenia Slovenska v medzinárodných štruktúrach, najmä v štruktúrach Európskej únie. Korupcia nesmie byť všeobecne tolerovanou a všade prítomnou a až takmer samozrejmosťou pliagou súčasnej spoločnosti.

Zároveň chcela Občianska strana DNES a chce aj Strana občianskej ľavice - SOĽ navrhovať také riešenia, ktoré popri zachovaní súkromného vlastníctva a jeho podpore súčasne posilnia význam štátu pri zabezpečovaní a zvyšovaní jeho zdrojov, lebo sú paradoxne už takmer 5 rokov záchrannou bázou pre veľké množstvo aj súkromných spoločností. SOĽ bude prichádzať s iniciatívami pre zamedzenie neúmerných daňových únikov, ale aj ku eliminovaniu nehospodárneho nakladania z vybratými daňami a odvodmi, aby sme zároveň od štátu požadovali výrazné zlepšenie plnenia si jeho povinností, a to najmä v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, sociálnej pomoci a starostlivosti pre tých, ktorí to potrebujú, ako aj v neposlednom rade aj pre zlepšenie poskytovania služieb občanom, ktorí od spustenia reformy verejnej správy prispievajú najviac práve na tieto služby.

Aj napriek zlej skúsenosti zo spolupráce vo voľbách 2012 so Stranou zelených pôsobili v OS DNES a pôsobia ďalej aj v Strane občianskej ľavice - SOĽ ľudia, ktorým nie je ľahostajná enviromentálna problematika a majú záujem aktívnym a aj inovatívnym prístupom prispieť pre vytváranie konkrétnych možností skvalitňovania životného prostredia.

Strana DNES sa rozhodla nezúčastniť sa samostatne predvolebného súboja v rámci predčasných volieb 2012, pretože považovala a aj považuje podmienky, ktoré si vtedy odsúhlasili vtedajšie parlamentné politické strany, za diskriminačné pre všetky mimoparlamentné strany, resp. pre nové politické strany, pričom konanie vtedajších parlamentných strán bolo diskriminačné aj voči občanom Slovenska, ktorým bolo v podstate zabránené aktívnejšie sa dožadovať zmien v riadení spoločnosti práve v období, keď potreba zmien a teda aj potreba predkladania nových riešení na báze nových prístupov bola v posledných 20 rokoch evidentne najvýraznejšia a práve toto malo byť hlavným cieľom a účelom parlamentných volieb.

V určitých aspektoch je konanie vtedajších politických strán možné považovať aj za spôsob pre určité vykradnutie iniciatív mimoparlamentných strán a aj občianskych iniciatív, pretože vo voľbách začali mnohé z nich hovoriť aj o takých plánoch a myšlienkach, ktoré predtým absentovali v programoch a aj v ich pracovných postupoch v rámci ich vládneho a/alebo parlamentného pôsobenia, resp. absentovali aj v rámci pôsobenia mnohých politických elít vo verejných funkciách.

Strana občianskej ľavice - SOĽ ako mimoparlamentná strana má aj napriek spomínanému riziku oprávnené ambície prinášať konkrétne návrhy a ponúkať reálne riešenia problémov, ktoré trápia mnohých, resp. dnes už väčšinu občanov Slovenska.

Po niekoľko mesačnej odmlke a uplynutí dostatočne dlhej testovacej doby od ostatných parlamentných volieb sme dospeli k záveru, že je tu čas, aby nové strany, noví politici začali z iného, oveľa reálnejšieho pohľadu hodnotiť uplynulé obdobia, ako aj stav, do ktorého nás doterajšie politické garnitúry dostali.

Je všetkým zrejmé, že tí, ktorí to spôsobili a z ktorých mnohí sa tak húževnato držia pri moci (neraz aj za cenu vytvárania nových a nových politických subjektov, ale pod vedením ich samotných), si svoje chyby, nesprávne postupy, alebo nečinnosť pri korupcii alebo pri chybných rozhodnutiach ich kolegov nepriznajú. Nie sú schopní žiadnej sebareflexie a teda podľa nášho názoru ani zásadne nových riešení, nakoľko vo väčšine prípadov sledujú iba cieľ udržať sa pri moci, pričom v záujme dosiahnutia tohto svojho cieľa sa často snažia občanov rozdeliť a nie zjednocovať. Raz je to generačný rozdiel, inokedy profesijné rozdiely, alebo ľavicové versus pravicové postoje, prípadne národnosť alebo rasové rozdiely.

Avšak život občanov, nie je ani pravicový ani ľavicový. Je a zostane stále len alebo dôstojný a kvalitný, alebo ponížený, živoriaci a nedôstojný.

Občianska strana DNES aj preto ponúkla svoje politické možnosti členom občianskych platforiem viacerých politických strán a v letných mesiacoch 2013 prijala zásadné rozhodnutie o tom, že bude ďalej svoju činnosť v prospech občanov rozvíjať pod širším názvom Strana občianskej ľavice - SOĽ. Pod týmto širším názvom bude strana navrhovať také riešenia, ktoré by mali byť prospešné pre väčšinu, mali by znamenať skvalitnenie ich života – mali by priniesť dôstojný život občanov Slovenska !!!

Je na Vás Vážení spoluobčania akú dôveru si svojou snahou získame a akú nám dáte možnosť veci zmeniť.

Neplatíme si politický marketing, nechceme Vás ohurovať prázdnymi heslami, nechceme sľubovať svetlé zajtrajšky, výrazne vyššie platy, či zajtrajšie istoty.

Voláme iba po sebauvedomení si, že treba skončiť s rútením sa po prúde "rieky rastu", na ktorej brehoch zostávajú deklasované zástupy ľudí bez práce, mladých ľudí bez perspektívy, bez realistickej možnosti založiť si rodiny, zabezpečiť si bývanie, ľudí so strachom z budúcnosti bez možností nájsť si prácu, ľudí s obavami o svoj dôchodok, na ktorý celý život mnohí z nich poctivo pracovali, ...

Nemožno sa predsa iba pozerať, ako sa celá spoločnosť rúti bez konkrétneho jasného cieľa po rieke, keď iba určité skupiny vyvolených plávajú v luxusných jachtách a veľa ostatných občanov nestíhajúc tempu a najmä často špekulatívnym zmenám pravidiel zostáva v lepšom prípade na brehu, ale často aj na dne rieky. Títo "zaostalci" nech by robili čo by chceli, sa nielenže nikam nedoplavia, ale veľká časť z nich už ani nedostane šancu na nejakú loď nastúpiť, pričom títo ľudia už ani nevidí perspektívu v tom, že by im niekto chcel reálne pomôcť.

Strana občianskej ľavice - SOĽ sa chce pokúsiť túto situáciu zmeniť.

Nedajme sa rozdeľovať na starých a mladých, na zamestnancov a podnikateľov či živnostníkov, na ľavicových či pravicových, veriacich či ateistov, Slovákov či Rusínov či Maďarov či Cigánov či iných. Všetci sme občania, ktorí by mali mať nielen rovnaké povinnosti, ale aj rovnaké práva, ktorí ak si svoje povinnosti plnia, tak by to mali aj cítiť na svojej životnej úrovni a mali mať aj možnosť bez nejakého následného postihu sa o svoje práva aj hlásiť.

Predsedníctvo Občianskej strany - SOĽ