Právny štát – spravodlivosť

25. 11. 2013


Vážení členovia Strany občianskej ľavice, sympatizanti, podporovatelia, občania.

Strana občianskej ľavice si veľmi jednoznačne uvedomuje, že človek je tvor spoločenský a v podstate nemôže existovať izolovane ako osamotený jedinec, ale že prežiť môže len v spolužití s ostatnými členmi nejakej definovanej spoločnosti. SOĽ je taktiež zrejmé, že vzťahy medzi jednotlivými subjektmi v každej spoločnosti (spoločenstve) musia byť upravené jasnými pravidlami, efektívne vynútiteľnými štátnou a verejnou mocou.

Strana občianskej ľavice chce aj pre oblasť práva a spravodlivosti naštartovať celospoločenskú snahu o dosiahnutie fungujúceho právneho štátu, ktorý bude schopný vytvárať potrebné a kvalitné legislatívne prostredie, zabezpečujúce vymožiteľnosť práva, ochranu života a bezpečnosť svojich občanov.

Ďalším hlavným cieľom SOĽ pri napĺňaní tohto princípu bude iniciovať také zmeny v právnom poriadku SR a aj v interných predpisoch orgánov štátnej a verejnej správy, ktoré sa stanú motorom zničenia korupcie. Tá je žiaľ tak udomácnená v našom živote, že onej už všetci rozprávame. My samotní akoby sme rezignovali a netlačíme v tomto smere na príslušné politické a spoločenské elity, ktoré s korupciou nedokázali pohnúť, skôr naopak. Akoby sme sa všetci spoliehali na to, že keď o boji s korupciou politici rozprávajú ako o svojej priorite, že s ňou aj niečo konkrétne robia.

Občania sa už musia prestať nechať čičíkať a musia v boji s korupciou reálne začať konať, a to zrejme každý sám vo svojom okolí minimálne poukazovaním aspoň na tie najvypuklejšie prípady. Každý občan SR potom môže spoločne s nami zo SOĽ aj na báze toho poukazovania na konkrétne prípady iniciovať potrebné vylepšenie existujúcich právnych predpisov alebo prispieť ku vzniku úplne nových a možno aj zásadných právnych noriem.

SOĽ týmto vyjadruje svoj záväzok, že bude aj na základe občianskych skúseností poukazovať na nedostatky v právnom poriadku SR a navrhovať potrebné zmeny.
Image courtesy of digitalart / FreeDigitalPhotos.net