Pôdohospodárstvo a životné prostredie

29. 9. 2013


Ekonomika musí slúžiť človeku a nie človek ekonomike.

Podpora pôdohospodárstva je nutná z hľadiska zabezpečenia aspoň nevyhnutnej potravinovej sebestačnosti štátu prostredníctvom tuzemských zdravých produktov, ako aj z hľadiska plnenia krajinotvornej funkcie pôdohospodárstva, ale v neposlednom rade aj pri zvyšovaní zamestnanosti najmä obyvateľstva so zameraním na manuálnu prácu alebo aj z radov dlhodobejšie nezamestnaných.

Je trestuhodné, že pri riešení ekonomických a sociálnych problémov veľkej časti občanov nevyužívame v podstate okamžitú vyťažiteľnosť / skorú návratnosť investícií do pôdy, resp. do starostlivosti o pôdu, vodné toky a krajinu všeobecne, čo nám paradoxne aj samotná krajina dáva najavo častejšími lokálnymi povodňami a napr. aj zvýšeným lokálnym výskytom komárov. S tým úzko súvisí ochrana prírody v najširšom slova zmysle.
SOĽ sa bude v rámci riešenie tejto oblasti taktiež zásadným spôsobom zasadzovať za akceptovateľné regulovanie akéhokoľvek vlastníctva pôdy zahraničnými osobami.