Občianska spoločnosť pre občana (kultúra, šport, mládež, ženy, seniori)

29. 9. 2013


Ekonomika musí slúžiť človeku a nie človek ekonomike.

Štát musí vytvárať predpoklady pre ochranu a podporovanie vzdelania a kultúry, a to kultúry v najširšom zmysle slova ako osvojenie si kultúry ako spôsob života spoločnosti až po jednotlivé aj špecifické odvetvia kultúry.

Vzdelanie musí byť prístupné všetkým a do určitej úrovne musí byť bezplatné. Mladý človek nemôže už zo školy vstupovať do života zadlžený, keďže ho čakajú nemalé výdavky na založenie a zabezpečenie rodiny.

Vzdelanie a výchova ku kultúrnemu spôsobu života nielen nových generácií, ale aj zlepšenie situácie pre existujúce generácie musí byť prioritou krajiny a podľa toho je nutné aj k nej pristupovať. Systém vzdelávania musí vytvoriť predpoklady pre rozvoj talentu a schopností jedincov na prospech a pre budúci rozvoj spoločnosti vrátane zabezpečenie potrieb spoločnosti vo všetkých oblastiach života, nielen pre tie atraktívne.

Pri vytváraní podmienok pre vzdelania a kultúrny rozvoj však bude Strana občianskej ľavice klásť dôraz aj na rozvoj manuálnej zručnosti a aj pozitívnemu vzťahu ku športovým aktivitám, pretože všestranný rozvoj osobnosti vytvára lepšie predpoklady pre každého jedinca nielen na trhu práce, ale je mimoriadne dôležitý aj pre jeho osobný život a úspešné zaradenie sa do spoločnosti.