Naše spoločné predsavzatie

30. 9. 2013

Vzniku strany DNES s prechodom na OS DNES až ku dnešnej Strane občianskej ľavice - SOĽ.

OS DNES / SOĽ  - naše spoločné predsavzatie

 

Vážení členovia OS DNES a aj Občianskej platformy SDĽ, milí priatelia, účastníci Mimoriadneho snemu OS DNES a ostatných súvisiacich rokovaní.

Občianska strana DNES bola logickým vyústením snahy niektorých členov a sympatizantov Občianskeho združenia DNES pokračovať na platforme politickej strany, na zvýšení miery angažovanosti čo najväčšieho počtu občanov, na kontrole a tým aj na správe riadenia vecí verejných.

Po svojom vzniku, ktorý bol do určitej miery motivovaný, resp. presnejšie urýchlený vyvrcholením koaličnej a aj vládnej krízy v roku 2011 a iniciovaním predčasných volieb na marec 2012, OS DNES vyhodnotila situáciu ako nie najvhodnejšiu pre samostatnú účasť novej strany v parlamentných voľbách roku 2012 a aj preto prijala ponuku Strany zelených na spoločnú účasť vo voľbách.

Obdobie po voľbách 2012 bolo obdobím vyhodnotenia účasti členov a sympatizantov OS DNES vo voľbách 2012 ako aj obdobím vyhodnotenia pozície OS DNES po týchto voľbách, resp. aj obdobím hľadania najvhodnejšieho spôsobu ďalšej politicko-občianskej práce.

Jednou z vyhodnotených príležitostí bola aj navrhnutá spolupráca so skupinou členov a sympatizantov Strany demokratickej ľavice, ktorej sme časom po prvých rozhovorov začali hovoriť  „Občianska platforma v SDĽ“. Niekoľko mesiacov intenzívnych rozhovorov a a aj spoločnej práce na mnohých materiáloch, príspevkoch a aj názorových konfrontácií pri niektorých spoločensko-politických udalostiach vyústilo do dohody o začatí konkrétnej politickej spolupráce obidvoch táborov pod jednou politickou, resp. straníckou strechou, ktorá vznikne ako Strana občianskej ľavice – SOĽ zmenením názvu Občianska strana DNES – OS DNES a vstúpením členov a/alebo sympatizantov Občianskej platformy v SDĽ do takejto premenovanej OS DNES – SOĽ, pričom šancu na úspech a aj na ďalšie aktívne pokračovanie si SOĽ preverí účasťou vo voľbách do VÚC v novembri 2013.

V záujme naplnenia týchto predstáv a cieľov vytvorilo predsedníctvo OS DNES v súčinnosti s niektorými členmi Občianskej platformy v SDĽ potrebné predpoklady zorganizovaním rokovaní Mimoriadneho snemu OS DNES a aj predsedníctva OS DNES, na pôde ktorých môžu obidve zainteresované strany reálne vstúpiť na slovenskú politickú scénu ako Strana občianskej ľavice – SOĽ.

Verím, že práve rokovania dňa 21. septembra 2013 v Banskej Bystrici vytvoria predpoklady pre také pôsobenie Strany občianskej ľavice – SOĽ, ktoré reálnymi krokmi dosiahne zvýšenie záujmu občanov o veci verejné, o konanie politikov, funkcionárov v štátnej, či verejnej správe a nasmerovať politiku krajiny tak, aby viac napĺňala oprávnené túžby a potreby väčšiny občanov a ktoré cez konkrétne kroky bude aktivizovať ľudí k presadeniu a k obrane ich konkrétnych občianskych práv a prirodzených ľudských hodnôt a slobôd, existenčne vlastných každému občanovi spoločnosti. A to najmä spoločnosti, ktorá sa hrdí tým, že je postavená a vraj aj fungujúca na demokratických základoch občianskej spoločnosti a základoch demokratického právneho štátu.

Inšpirovali sme sa vzájomným prienikom názorov a aj činov, ale aj názormi, resp. podnetmi a konaním mnohých aktívnych jednotlivcov, ktorí prejavili svoj záujem a aj našli v sebe dosť odvahy vyjadriť svoje občianske postoje verejne, čím prispeli k udržovaniu aspoň latentného občianskeho povedomia.

Ak však chceme hovoriť, že žijeme v demokratickom právnom štáte ako spoločenskej forme/usporiadaní občianskej spoločnosti, potom musíme hovoriť najmä o tom, že základnou úlohou takejto formy štátneho usporiadania musí byť v prvom rade ochrana občianskych záujmov, práv a slobôd. Žiaľ vývoj u nás a aj v mnohých ďalších štátoch EÚ ukazuje, že záujmy a prospech radového občana je potláčaný na úkor štátu, resp. častejšie skôr na úkor záujmových zoskupení menšiny občanov v rôznych špecifických záujmových zoskupeniach a združeniach, politických stranách a hnutiach, ktoré už niekedy žijú svoj samostatný „podnikateľský" život odtrhnutý od reality života väčšiny občanov.

Cieľom aktivít SOĽ preto bude v prvom rade poukazovať na rozpory niektorých konkrétnych záujmov a cieľov politických, spoločenských a aj ekonomických elít so záujmami a cieľmi občanov, pričom zároveň sa bude SOĽ snažiť navrhovať také postupy, ktoré môže tieto rozpory záujmov politikov a občanov odstrániť, alebo aspoň ich výrazne zmierniť v prospech občanov. Pretože bez občanov by neboli politici a zrejme ani mnohé ďalšie súčasné elity.

Ešte na platforme občianskeho združenia sme začali niektorými konkrétnymi podnetmi k aktuálnym problémom v spoločnosti, konkrétne ku voľbe generálneho prokurátora, ku problematike zdravotných poisťovní, k Eurovalu, ku problematike širokorozchodnej železnice, ku úvahe o príčinách a aj o možných postupoch pri riešení problematiky so skupinami neprispôsobivých občanov, k niektorým službám štátu vo verejnom záujme ale aj ku službám štátu občanovi ako protihodnote za občanom zaplatené dane. A hneď sme aj pocítili tlak na občianske združenie a aj na niektorých jeho jednotlivých členov, ktorí sa začali cítiť ohrození vo svojom profesijnom postavení.

Možno to niektorých z nás ovplyvní aj v práci v rámci SOĽ a možno sa aj stiahnu do úzadia. Ale základ SOĽ je presvedčený a odhodlaný zároveň, že sa nám podarí prebudiť v ďalších a ďalších občanoch záujem o iný pohľad na verejné záležitosti a problémy, než ako ich prezentujú rôzne inštitúcie, média, resp. mediálne spoločnosti a záujmové skupiny v ich pozadí, fungujúce ako tvorcovia verejnej mienky. Tej verejnej mienky, ktorá je síce nenápadne, ale zato stále zjavnejšie systematicky, organizovane a cielene vytváraná v záujme a na prospech majiteľov moci a peňazí.

Našou snahou bude dlhodobo pracovať na tom, aby si občania v čo najväčšom počte uvedomili, ako sú postupne vytláčaní z uplatňovania kontroly nad vývojom v celej spoločnosti, resp. kontroly vo svojom meste alebo obci a tým sú vlastne vytláčaní aj z dôležitého ovplyvňovania vývoja svojho vlastného života z dlhodobého hľadiska. Občania sa postupne účelovo stávajú súčasťou masy, poslušne rezonujúcej v rytme nejakej aktuálnej mediálne preferovanej záležitosti, ktorá im je vnucovaná ako to najdôležitejšie, čo ich mohlo v aktuálnej etape ich života stretnúť.

Občan potláča potrebu hovoriť o svojej pravde a presadiť ju, pretože zo strany samozvaných tvorcov verejnej mienky sú jeho problémy a jeho pravda stavané mimo okraj záujmu (až na výnimky v podobe niektorých publicistických relácií, resp. marketingovo orientovaných relácií, vyjadrujúcimi „špeciálny“ záujem o život a problémy obyčajného občana). Postupne sa stále väčšia časť občanov stáva súčasťou odovzdanej masy, ktorá sa stále viac a viac vzdáva svojej legitimity pôsobiť vo verejnom priestore. Dokonca povedané slovami niektorých profesionálnych manipulátorov s verejnou mienkou sa občan svojou pasivitou dobrovoľne podieľa na legitimizovaní aj zlého konania politikov, pretože nevyužíva svoje zákonné možnosti dosiahnuť zmenu postavením sa na odpor voči konkrétnym chybným konaniam politikov alebo funkcionárov v rámci štátnej alebo verejnej správe.

Občan je súčasťou spoločnosti, teda kolektívu. Občan, ktorý postupne upadá do letargie nezáujmu o veci verejné, sa teda v podstate stáva súčasťou spoločnosti bez svedomia, pretože svojou letargiou kolektív – spoločnosť mnohé neprávosti, páchané zo strany štátu – spoločnosti voči vlastným občanom nepriamo podporuje. Postupne je nám občanom mediálnymi stratégmi vnucovaný názor, že sme za tieto neprávosti spoluzodpovední a teda ich vlastne my samy spôsobujeme.

Aby sme neboli príliš abstraktní a teoretickí, tak uvedieme niektoré príklady neprávostí na nás občanoch zo strany štátu, ktoré svojou pasivitou tolerujeme a tým tieto neprávosti samy prehlbujeme:

  • Zdravotníctvo, v ktorom sa napriek stále väčšiemu objemu vybratých zákonných odvodov od občanov a firiem permanentne znižuje rozsah služieb, poskytovaných za vybraté odvody a znižuje sa aj počet dobre fungujúcich zdravotníckych zariadení.

  • Stav cestnej siete najmä na úrovní VÚC a obcí, ktorý je alarmujúci aj napriek tomu, že občania a firmy platia cestné dane, daň z palív a mazív, rôzne miestne dane, poplatky za parkovanie a samozrejme aj DPH a dane z príjmov.

  • Súdnictvo a vymožiteľnosť práva všeobecne, kde aj napriek dodržiavaným výplatným termínom pre odmeňovanie sudcov a úradníkov a plateniu nemalých súdnych a správnych poplatkov nie sú v primeranom čase riešené podnety občanov a firiem.

Dlh štátu neustále rastie. Politici sa nám aj s výdatnou pomocou médií snažia podsunúť, že je to dôsledok výdavkov štátu na služby a potreby nás občanov. Toto tvrdenie je pravdivé iba veľmi, žiaľ veľmi čiastočne. My občania prostredníctvom platenia množstva rôznych druhov daní a poplatkov síce za to máme dostávať služby, ale alebo nedostávame služby žiadne, alebo kvalita poskytovaných služieb zo strany štátu je taká nízka, že by za ňu mal štát dostať možno polovicu našich daní a poplatkov, ak nie ešte menej.

Nechceme občanov podnecovať k plateniu nižších daní a poplatkov, prípadne k neplateniu daní! Aj keď pravda v niektorých prípadoch sa budeme aj takouto témou vážne zaoberať, resp. sa budeme minimálne snažiť navodiť polemiku o ústavnosti riešenia niektorých diskriminačných daní a/alebo odvodov. Chceme v občanoch obnoviť povedomie, že sa majú ku svojim právam odvážne a otvorene hlásiť, že sa majú zapájať do kontroly vecí verejných a aj do boja za zmenu tých postupov a konaní úradníkov vo verejnej alebo štátnej správe, ktoré vedú k zbytočným výdavkom verejných zdrojov alebo k poskytovaniu zlých služieb zo strany orgánov na strane štátnej a verejnej správy či už v prospech konkrétneho občana alebo firmy, alebo v prospech všeobecného verejného záujmu.

Vieme, že po negatívnych skúsenostiach mnohých občanov nebude jednoduché obnoviť, resp. oživiť v nich úctu ku svojej objektívnej pravde a prebudiť v nich ochotu brániť svoju alebo verejnú pravdu, resp. záujem. Veríme však, že aj vďaka iniciatívam SOĽ veľa občanov vystúpi z pohodlnej anonymity masy bez svedomia a stanú sa aktívnymi občanmi, členmi aktívnej verejnosti.

V čase tzv. nežnej revolúcie sa občania aktivizovali v združeniach Občanské fórum a Verejnosť proti násiliu. Popri kumulácii iných problémov v spoločnosti na to stačil prejav policajného násilia pri demonštrácii na námestí v Prahe.

Koľko „tichého a nie priamo viditeľného" násilia musí byť ešte vykonané na občanoch na to, aby si uvedomili, že im to vadí, lebo je to proti ich právam a aj proti verejnému záujmu? Že im to vadí tak, aby sa konečne rozhodli s tým niečo urobiť?

Pred nejakým časom sa publicista Eugen Gindl vo svojej eseji odvolal na dávne vyjadrenie publicistu Henry David Thoreau, že sme predovšetkým ľuďmi, až potom občanmi a že je rovnako dôležité rozvíjať úctu k zákonom, ako rozvíjať úctu k pravde a spravodlivosti. Pre človeka – občana je životne dôležité to, aby plnenie svojich povinností a zároveň trvanie na uplatňovaní svojich práv občana považoval nielen za správne, ale aj za nevyhnutné.

Cez prácu na odstránení konkrétnych chýb a nedostatkov v spoločnosti docieliť, aby došlo ku zmene občianskeho povedomia a k zvyšovaniu počtu aktívnych a uvedomelých ľudí – občanov ako aktívnych členov kolektívu – spoločnosti, ako spoločnosti s vedomím a svedomím, čo veríme prinúti k zmene prístupu aj mnohých volených zástupcov ľudu vo funkciách v štátnej a/alebo vo verejnej správe.

Našim cieľom teda bude spoločne pomenovať stav, do ktorého nás dostali chyby a experimenty najmä súčasných politikov s prívlastkami pravicoví či ľavicoví či liberálni či demokratickí či kresťanskí, nikdy si nepriznajúcich, kam ich činy priviedli väčšinu občanov tejto krajiny.

Poďme spoločne hľadať východiská z tejto situácie a umožniť novým a čestným občanom, sledujúcim najmä záujem verejnosti a rozvoj krajiny, aby mohli opäť nadobudnúť presvedčenie, že politika sa dá robiť čestne, verejne a v záujme väčšiny a nie iba v záujme vybraných skupín. Poďme spoločne vytvoriť podmienky pre to, aby zároveň tí najlepší z občanov mohli dostať aj príležitosť sa do lepších služieb pre verejnosť a pre záujmy väčšiny aj zapojiť.

Spoločne vybudujme novú politickú stranu bez nálepky pravicová, ľavicová, liberálna, ľavicová. Strany občianskej, ktorá bude rozumieť oprávneným potrebám väčšiny občanov, ktorá ich nezradí a ktorá v budúcnosti bude tou stranou, ktorá dokáže pravdivo zhodnotiť našu minulosť a odstrániť z nej pre budúcnosť tie najzávažnejšie chyby a dokáže pri tom rozoznať, čo je v záujme občana a nekompromisne to aj bude presadzovať.

Privítame medzi sebou každého čestného občana, ktorý požíva vo svojom okolí úctu a dôveru, dosiahnutú nie rečami, ale svojimi životnými skutkami a preto bude zárukou novej politickej kultúry a nových konkrétnych činov na prospech a pre rozvoj tejto krajiny a občanov v nej žijúcich.

 

   Štefan Sládeček

Predseda Občianskej strany DNES

a protagonista vzniku Strany občianskej ľavice - SOĽ