Financie a bankovníctvo

28. 9. 2013


Ekonomika musí slúžiť človeku a nie človek ekonomike.

Presadzovanie a až absolútne nekritické uctievanie princípu bezbrehého zisku a všemocného voľného trhu vedie k enormnému narastaniu relatívnej chudoby v stále širších skupinách občanov, k drancovaniu neobnoviteľných prírodných zdrojov, zhoršovaniu životného prostredia, ničí tradičné kultúrne a morálne štandardy, ktoré sú nahrádzané štandardami konzumného myslenia, čo vedie ku kultúrnej a intelektuálnej degradácii ľudí.  Ľudia sú nútení pracovať iba na dohody za minimálnu mzdu, ktorá často nestačí ani na ich minimálnu regeneráciu, nieto ešte telesný a/alebo duševný rozvoj, bez istôt a trvanlivejšieho zázemia.

SOĽ preto v tejto súvislosti považuje za potrebné presadzovať vyváženejšie zastúpenie všetkých foriem vlastníctva, t.j. štátneho, družstevného (zamestnaneckého) a súkromného. SOĽ taktiež  nesúhlasí s privatizovaním prírodných zdrojov, ako aj straty vplyvu takmer vo všetkých podnikoch zo strategických odvetví.

Keďže na starostlivosť štátu je odkázaných stále viac a viac občanov, mal by mať štát väčšiu možnosť tvoriť zisk, a to minimálne v odvetviach, ktoré sú v rozhodujúcej miere založené na poskytovaním v podstate nevyhnutných služieb občanom (energetika, dodávky vody, spracovanie odpadov, ...). Nekoncepčná a často aj nekontrolovaná privatizácia základných práv občanov ako sú zdravie, vzdelanie a zabezpečenie v starobe totiž naviac priniesla prvok zisku a teda aj odkrajovanie štátnych zdrojov aj do týchto oblastí a stále väčšie zadlžovanie štátu. Dúfame len, že takýto scenár nie je súčasťou prípravy na privatizáciu štátu ako takého.